Archiwa tagu: informacje

Informacje dotyczące nowego roku szkolnego 2018/19

WITAMY W ROKU SZKOLNYM 2018/19

Rok szkolny 2018/19 rozpoczynamy 03 września 2018 r. (poniedziałek)

WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA

Pantofle, duża paczka chusteczek higienicznych, dwa ręczniczki podpisane imieniem i nazwiskiem. Dodatkowo dla maluszków ubranie na zmianę aby w razie potrzeby można było  przebrać dziecko, mała poduszeczka typu zabawowego.

Listy dzieci poszczególnych  grup oraz przydzielonych znaczków są wywieszone w szatni przedszkola.

Przypominamy o logowaniu wejścia i wyjścia dziecka, lub zgłoszenia czasu u nauczyciela. Brak zgłoszenia będzie równoznaczny z naliczeniem maksymalnej odpłatności w danym dniu.

Prosimy  rodziców nowych dzieci o odebranie kart do czytnika i podpisanie potwierdzenia.

W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z Regulaminem korzystania z kart magnetycznych.

Prosimy również o wypełnienie Oświadczenia dotyczącego wskazania osób upoważnionych do odebrania dziecka z przedszkola.

Firma WizjaNet udostępniła dla rodziców (usługobiorców) Portal, dający możliwość podglądu informacji o naliczonych opłatach z tytułu zawartych umów o świadczenie usług. Aby uzyskać dostęp do Portalu rodzic (usługobiorca) zobowiązany jest podpisać aneks do umowy i uzupełnić w nim swój adres mailowy – do pobrania w przedszkolu, wypełnić w 2 egzemplarzach

Logowanie do Portalu odbywa się pod adresem https://platnosci-kety.wizja.net/logowanie

ZASADY ZWOLNIENIA DZIECKA Z CZĘŚCI OPŁAT

W związku z Uchwałą Nr XLVI/410/2018 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 kwietnia 2018 r.  dotyczącą zwolnienia rodzica z części opłat za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową. Rodzice co najmniej trójki dzieci poniżej 18 roku życia mogą ubiegać się o ulgę. Druki do pobrania w przedszkolu.

Rodzice starający się o wyżej wymienioną ulgę muszą posiadać ,,Kartę Dużej Rodziny”.

Informacje w Urzędzie Gminy w Kętach, oraz na stronie internetowej:

ZAJĘCIA NA HALI SPORTOWEJ

W poniedziałki dzieci z Oddz.II (starszaki) będą miały popołudniowe zajęcia na Hali Sportowej.

Prosimy w środy zapakować im do plecaczka krótkie spodenki, skarpetki oraz bluzeczkę typu T -shirt. Wymagane są też pantofle sportowe z białą podeszwą.

ZAJĘCIA NAUKI JĘZYKA  ANGIELSKIEGO

Zajęcia z j. angielskiego będą prowadzone zgodnie z podstawą programową w godzinach dopołudniowych. 
Zachęcamy Rodziców do zapoznania się z artykułem zawierającym rady na temat pierwszych dni dziecka w przedszkolu:

Pierwsze dni w przedszkolu – krok po kroku

ZEBRANIE RODZICÓW

Serdecznie zapraszamy na zebranie rodziców, które odbędzie się

12 września 2018 (środa) godz. 16:00 w naszym przedszkolu.

Bardzo prosimy o liczne przybycie.

Poprzedni termin uległ zmianie na prośbę rodziców.

REGULAMIN

korzystania z karty magnetycznej do wejścia i wyjścia

z Samorządowej Placówki Wychowania Przedszkolnego nr  1 w Kętach

§ 1

Przedszkole, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom oraz do ewidencjonowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu, wprowadza karty magnetyczne uprawniające do wejścia i wyjścia z  budynku przy os. Nad Sołą 12.

§ 2

 1. Przedszkole wypożycza nieodpłatnie Użytkownikowi maksymalnie dwie karty służące do rejestracji jednego dziecka w systemie.
 2. Oprócz kart, o których mowa w ust. 1 istnieje możliwość nabycia kart/y dodatkowych.        Koszt nabycia karty dodatkowej wynosi 10,00 zł.
 3. Karta/y, o których mowa w ust. 1 i 2 przypisywane są do konkretnego dziecka.

§ 3

Karta/y, o których mowa w §2 ust. 1, pozostaje/ją własnością Przedszkola i Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu Kart/y w przypadku zaprzestania korzystania z usług Przedszkola.

§ 4

 1. W przypadku zagubienia bądź zniszczenia kart/y Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Dyrektora Przedszkola lub osoby przez niego upoważnionej. W przypadku, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Użytkownikowi wydawana jest na jego wniosek nowa karta.
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność finansową za zniszczenie lub zagubienie karty w wysokości 10,00 zł.

§ 5

 1. Na terenie placówki znajduje się czytnik kart, do którego Użytkownik jest zobowiązany zbliżyć kartę w momencie przyprowadzenia dziecka do przedszkola oraz jego odbioru z przedszkola, co jest niezbędne przy rozliczeniu opłaty z tytułu świadczeń realizowanych przez Przedszkole.
 2. Pojawienie się jednorazowego sygnału dźwiękowego oznacza, że Użytkownik dokonał zbliżenia karty w prawidłowy sposób.
 3. Jeżeli Użytkownik nie ma przy sobie karty, to powinien fakt ten zgłosić Dyrektorowi Przedszkola lub osobie przez niego upoważnionej w celu potwierdzenia godziny przyprowadzenia lub odbioru dziecka oraz identyfikacji tożsamości dziecka i osoby odbierającej.
 4. W przypadku nie zarejestrowania w sposób określony w ust. 1 lub ust. 3 faktu przyprowadzenia bądź odebrania dziecka z przedszkola z winy Użytkownika, naliczana jest opłata za pobyt dziecka do wysokości 5 zł za każdy dzień, jeżeli ustalenie czasu pobytu dziecka w Przedszkolu nie będzie możliwe w inny sposób.

§ 6

Zakazuje się udostępniania kart/y osobom trzecim. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikające z naruszenie tego zakazu.

§ 7

Wszystkie dane osobowe, przetwarzane przez system, wykorzystywane będą tylko i wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, naliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu, a także kontroli dostępu osób odbierających dzieci.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.

§ 9

Zmiana niniejszego regulaminu może nastąpić poprzez jego ogłoszenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej placówki, każdorazowo ze skutkiem na dzień 1-go dnia miesiąca następującego po dniu ogłoszenia.

Dyżur wakacyjny 2018 r.

DYŻURY WAKACYJNE

LIPIEC – dyżur pełni SPWP nr 7 – Kęty, ul. Żwirki i Wigury 15

SIERPIEŃ – dyżur pełni SPWP nr 9 – Kęty, ul. Żwirki i Wigury 33

Rekrutacja na dyżur wakacyjny przebiega
wg następującego harmonogramu:

1) Od 04.06.18 r. do 07.06.18r. do godz.16 – składanie wniosków w swojej placówce
( do pobrania w macierzystej placówce) o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny. Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane.

2) Do 11.06.18r. – w dyżurujących placówkach zostaną opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny.

3)  Potwierdzeniem przyjęcia  dziecka na dyżur wakacyjny będzie:

 1. a) podpisanie z dyrektorem dyżurującego przedszkola w terminie od 06.2018 r.
   do  14.06.18 r.  deklaracji  potwierdzenia woli (zał. nr 2)
 2.  b) wniesienie na jej podstawie opłaty za korzystanie z wyżywienia i godzin płatnych,  do dnia 25.06.2018 za lipiec i 25.07.2018 za sierpień.

        Płatność nie podlega zwrotowi w przypadku niekorzystania z usług  przedszkola.

Niepodpisanie deklaracji  i niedokonanie wpłaty  w wyznaczonym terminie będzie skutkować skreśleniem z listy dziecka zakwalifikowanego na dyżur wakacyjny.

O pierwszeństwie w przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny decydować będą niżej wymienione  kryteria , którym przyznano odpowiednią ilość punktów.    

1) pozostawanie w zatrudnieniu i świadczeniu pracy przez  obojga rodziców /opiekunów prawnych w czasie całego okresu dyżuru – 16 pkt.

(Komisja może zweryfikować oświadczenie poprzez dostarczenie odpowiednich zaświadczeń z zakładu pracy).

2)  pobyt dziecka w przedszkolu przez cały okres dyżuru (miesiąc ) – 8 pkt.

3)  pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godz. – 4 pkt.

 1. Do przedszkola przyjmowane będą dzieci według uzyskanych ilości punktów stosownie do  ilości wolnych miejsc w przedszkolu.

Przedszkole w czasie dyżuru czynne
od godziny 7:00 do 16:00

Rekrutacja do SPWP nr 1 w Kętach na rok szkolny 2018/2019

DZIECI ROZPOCZYNAJĄCE EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ

5 marca 2018 r. rozpoczynają się zapisy do przedszkola.

W celu wygenerowania wniosku zapisu dziecka do przedszkola, zapraszamy rodziców do korzystania z platformy rekrutacyjnej dostępnej pod adresem internetowym https://przedszkola-kety.nabory.pl

Poprzez zakładkę „Wypełnij nowy wniosek”, możecie Państwo utworzyć wniosek przyjęcia dziecka do przedszkola.

Aby prawidłowo zgłosić dziecko do przedszkola należy:

 1. zarejestrować się w systemie używając jako login-numer PESEL dziecka
 2. wypełnić i przesłać elektroniczny formularz zgłoszeniowy
 3. wydrukować 2 kopie i po dokładnym sprawdzeniu podpisać
 4. dostarczyć 2 papierowe kopie wniosku do przedszkola pierwszej preferencji celem potwierdzenia, do wniosku dołącza się oświadczenie potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacji

UWAGA!

Rodzice, którzy nie mogą wypełnić wniosku w systemie elektronicznym mogą przyjść do przedszkola i wypełnić wniosek wspólnie z dyrektorem przedszkola.

Przypominamy, że składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola w pierwszym terminie odbywa się:

od dnia 05.03.2018r. – do 26.03.2018 godz. 15:00

INFORMACJE DOTYCZĄCE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2017/18

WITAMY W ROKU SZKOLNYM 2017/18

Rok szkolny 2017/18 rozpoczynamy 1 września 2017 r. (piątek)

WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA

Pantofle, duża paczka chusteczek higienicznych, dwa ręczniczki podpisane imieniem i nazwiskiem. Dodatkowo dla maluszków ubranie na zmianę aby w razie potrzeby można było  przebrać dziecko, mała poduszeczka typu zabawowego.

Listy dzieci poszczególnych  grup oraz przydzielonych znaczków są wywieszone w szatni przedszkola.

Przypominamy o logowaniu wejścia i wyjścia dziecka, lub zgłoszenia czasu u nauczyciela. Brak zgłoszenia będzie równoznaczny z naliczeniem maksymalnej odpłatności w danym dniu.

Prosimy  rodziców nowych dzieci o odebranie kart do czytnika i podpisanie potwierdzenia.

W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z Regulaminem korzystania z kart magnetycznych.

Prosimy również o wypełnienie Oświadczenia dotyczącego wskazania osób upoważnionych do odebrania dziecka z przedszkola.

Firma WizjaNet udostępniła dla rodziców (usługobiorców) Portal, dający możliwość podglądu informacji o naliczonych opłatach z tytułu zawartych umów o świadczenie usług. Aby uzyskać dostęp do Portalu rodzic (usługobiorca) zobowiązany jest podpisać aneks do umowy i uzupełnić w nim swój adres mailowy – do pobrania w przedszkolu, wypełnić w 2 egzemplarzach

Logowanie do Portalu odbywa się pod adresem https://platnosci-kety.wizja.net/logowanie

ZASADY ZWOLNIENIA DZIECKA Z CZĘŚCI OPŁAT

W związku z Uchwałą NR 211/523/2014 Rady Miejskiej w Kętach, dotyczącą zwolnienia rodzica z części opłat za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową. Rodzice co najmniej trójki dzieci poniżej 18 roku życia mogą ubiegać się o ulgę.

Rodzice starający się o wyżej wymienioną ulgę muszą posiadać ,,Kartę Dużej Rodziny”.

Informacje w Urzędzie Gminy w Kętach, oraz na stronie internetowej:

ZAJĘCIA NA HALI SPORTOWEJ

W piątek począwszy od 8.09.2017 r. dzieci z Oddz.II (starszaki) będą miały dopołudniowe zajęcia na Hali Sportowej.

Prosimy w piątki zapakować im do plecaczka krótkie spodenki, skarpetki oraz bluzeczkę typu T -shirt. Wymagane są też pantofle sportowe z białą podeszwą.

ZAJĘCIA NAUKI JĘZYKA  ANGIELSKIEGO

Zajęcia z j. angielskiego będą prowadzone zgodnie z podstawą programową w godzinach dopołudniowych. 

Odbywają się one w terminach:

 wtorek   09: 00 – 09:30    – grupa starsza

wtorek   09: 30 – 09:45    – grupa młodsza

 piątek        09:00 – 09:30       – grupa starsza

piątek        09:30 – 09:45       – grupa młodsza

W związku z godziną rozpoczęcia zajęć prosimy, aby przyprowadzać dzieci na śniadanie punktualnie. Śniadanie rozpoczyna się o godz. 08:30.

Z ramowym rozkładem dnia można zapoznać się na naszej stronie internetowej w zakładce DLA RODZICÓW

Zachęcamy Rodziców do zapoznania się z artykułem zawierającym rady na temat pierwszych dni dziecka w przedszkolu:

Pierwsze dni w przedszkolu – krok po kroku

ZEBRANIE RODZICÓW

Serdecznie zapraszamy na zebranie rodziców, które odbędzie się

7 września 2017 (czwartek) godz. 16:00 w naszym przedszkolu.

Bardzo prosimy o liczne przybycie.

REGULAMIN

korzystania z karty magnetycznej do wejścia i wyjścia

z Samorządowej Placówki Wychowania Przedszkolnego nr  1 w Kętach

§ 1

Przedszkole, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom oraz do ewidencjonowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu, wprowadza karty magnetyczne uprawniające do wejścia i wyjścia z  budynku przy os. Nad Sołą 12.

§ 2

 1. Przedszkole wypożycza nieodpłatnie Użytkownikowi maksymalnie dwie karty służące do rejestracji jednego dziecka w systemie.
 2. Oprócz kart, o których mowa w ust. 1 istnieje możliwość nabycia kart/y dodatkowych.        Koszt nabycia karty dodatkowej wynosi 10,00 zł.
 3. Karta/y, o których mowa w ust. 1 i 2 przypisywane są do konkretnego dziecka.

§ 3

Karta/y, o których mowa w §2 ust. 1, pozostaje/ją własnością Przedszkola i Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu Kart/y w przypadku zaprzestania korzystania z usług Przedszkola.

§ 4

 1. W przypadku zagubienia bądź zniszczenia kart/y Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Dyrektora Przedszkola lub osoby przez niego upoważnionej. W przypadku, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Użytkownikowi wydawana jest na jego wniosek nowa karta.
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność finansową za zniszczenie lub zagubienie karty w wysokości 10,00 zł.

§ 5

 1. Na terenie placówki znajduje się czytnik kart, do którego Użytkownik jest zobowiązany zbliżyć kartę w momencie przyprowadzenia dziecka do przedszkola oraz jego odbioru z przedszkola, co jest niezbędne przy rozliczeniu opłaty z tytułu świadczeń realizowanych przez Przedszkole.
 2. Pojawienie się jednorazowego sygnału dźwiękowego oznacza, że Użytkownik dokonał zbliżenia karty w prawidłowy sposób.
 3. Jeżeli Użytkownik nie ma przy sobie karty, to powinien fakt ten zgłosić Dyrektorowi Przedszkola lub osobie przez niego upoważnionej w celu potwierdzenia godziny przyprowadzenia lub odbioru dziecka oraz identyfikacji tożsamości dziecka i osoby odbierającej.
 4. W przypadku nie zarejestrowania w sposób określony w ust. 1 lub ust. 3 faktu przyprowadzenia bądź odebrania dziecka z przedszkola z winy Użytkownika, naliczana jest opłata za pobyt dziecka do wysokości 5 zł za każdy dzień, jeżeli ustalenie czasu pobytu dziecka w Przedszkolu nie będzie możliwe w inny sposób.

§ 6

Zakazuje się udostępniania kart/y osobom trzecim. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikające z naruszenie tego zakazu.

§ 7

Wszystkie dane osobowe, przetwarzane przez system, wykorzystywane będą tylko i wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, naliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu, a także kontroli dostępu osób odbierających dzieci.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.

§ 9

Zmiana niniejszego regulaminu może nastąpić poprzez jego ogłoszenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej placówki, każdorazowo ze skutkiem na dzień 1-go dnia miesiąca następującego po dniu ogłoszenia.

Kwitki za miesiąc czerwiec 2017 r. oraz zdjęcia z przedstawienia „Jaś i Małgosia”

Kwitki za m-c czerwiec !!!

Kwitki z naliczoną odpłatnością za Przedszkole za miesiąc czerwiec będą do odbioru w środę 5 lipca od godz. 12:00 do 15:30 w przedszkolu.

Można też w tym czasie uzyskać wiadomość o naliczonej kwocie pod telefonem 33 845 25 49 (jest to numer naszego przedszkola)

Bardzo prosimy o dotrzymanie terminu

Zdjęcia z przedstawienia „Jaś i Małgosia” wykonał p. Krzysztof Maga, będą one do nabycia w przedszkolu.

Zapisy na zdjęcia będą 30 czerwca 2017r. (piątek) oraz we wrześniu, odbiór po wakacjach.

Organizacja występu dzieci „Jaś i Małgosia” w Domu Kultury 28.06.2017 r.

W tym szczególnym dniu bardzo prosimy odebrać dziecko z przedszkola o takiej porze, abyście Państwo mogli przyprowadzić je do Domu Kultury nie później niż o godz. 15:50.

Nauczyciele nie mogą przewozić dzieci.

Bardzo prosimy w Domu Kultury przekazać nauczycielce dziecko już przebrane.

Po występie rodzic odbiera dziecko pod swoją opiekę i przebiera. Wypożyczone  z przedszkola stroje należy po występie zabrać do domu i oddać  w przedszkolu następnego dnia.

Dom Kultury udostępnia dla chętnych szatnię w holu.

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2017-18

Zarządzenie 1/2017 – Terminy
Zarządzenie 2/2017 – Kryteria naboru

DZIECI ROZPOCZYNAJĄCE EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ

30 marca 2017 r. rozpoczynają się zapisy do przedszkola.

W celu wygenerowania wniosku zapisu dziecka do przedszkola, zapraszamy rodziców do korzystania z platformy rekrutacyjnej dostępnej pod adresem internetowym https://przedszkola-kety.nabory.pl

Poprzez zakładkę „Wypełnij nowy wniosek”, możecie Państwo utworzyć wniosek przyjęcia dziecka do przedszkola.

Aby prawidłowo zgłosić dziecko do przedszkola należy:

 1. zarejestrować się w systemie używając jako login-numer PESEL dziecka
 2. wypełnić i przesłać elektroniczny formularz zgłoszeniowy
 3. wydrukować 2 kopie i po dokładnym sprawdzeniu podpisać
 4. dostarczyć 2 papierowe kopie wniosku do przedszkola pierwszej preferencji celem potwierdzenia, do wniosku dołącza się oświadczenie potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacji

UWAGA!

Rodzice, którzy nie mogą wypełnić wniosku w systemie elektronicznym mogą przyjść do przedszkola i wypełnić wniosek wspólnie z dyrektorem przedszkola.

Przypominamy, że składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola w pierwszym terminie odbywa się:

od dnia 30.03.2017r. – do 19.04.2017 godz. 15:00

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w naszym przedszkolu

Od 23 marca do 29 marca 2017 roku rodzice dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w naszym przedszkolu składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Określą w niej godziny pobytu dziecka oraz spożywane posiłki. Deklaracje otrzymają w przedszkolu.

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w naszym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice podpiszą przygotowane przez przedszkole umowy na rok szkolny 2017/2018.