Statut

                     

 

 

 

 

STATUT


SAMORZĄDOWEJ PLACÓWKI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NR 1
W KĘTACH

 

 

 

 

 

 

 

 STATUT

SAMORZĄDOWEJ PLACÓWKI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NR 1
 W KĘTACH

ROZDZIAŁ I
NAZWA PRZEDSZKOLA

§ 1

1. Przedszkole otrzymało nazwę:
Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego Nr 1.

2. Nazwa używana jest w pełnym brzmieniu lub w skrócie SPWP nr 1.

3. Nazwa przedszkola może zawierać imię przedszkola, które nadaje mu organ prowadzący na wniosek rady pedagogicznej i rodziców.

§ 2

Siedziba przedszkola znajduje się w Kętach oś. Nad Sołą 12,
tel. 33-845-25-49

www.spwp1.edukacja.kety.pl

mail: spwp1@edukacja.kety.pl

§ 3

1. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Kęty.

2.Przedszkole jest jednostką organizacyjną gminy w rozumieniu art. 9 i 47 Ustawy z dnia 08.03.1990 roku o Samorządzie Gminy.

§ 4

1. SPWP nr 1 w Kętach jest przedszkolem publicznym, które:

1) prowadzi bezpłatnie nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej;

2) prowadzi działania opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczne dla dzieci od 3 do 6 lat, w szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku;

4) przyjmuje dzieci, którym odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego, ( mogą uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym ukończy 10 lat);

5) prowadzi rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, respektuje obowiązujące w tym względzie przepisy;

6) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych

7) zapewnia każdemu dziecku warunki do wszechstronnego rozwoju określone w Konwencji Praw Dziecka;

8) prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 5

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 6

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w konwencji Praw Dziecka, ustawę O systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego koncentrując się na:

1) wspomaganiu i ukierunkowaniu rozwoju dziecka z jego wrodzonym potencjałem, możliwościami rozwoju w relacji ze środowiskiem społeczno – kulturalnym i przyrodniczym;

2) Udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

3) umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

4) sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola;

5) otoczeniu szczególną opieką dzieci niepełnosprawnych;

6) współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziców w wychowaniu dziecka, rozpoznawaniu jego możliwości rozwojowych oraz przygotowaniu do nauki w szkole;

2. Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole (w oparciu o pełną znajomość dziecka i jego środowiska rodzinnego) realizuje zadania w ramach następującydr- obszarów działalności edukacyjnej:

1) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych;

2) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych;

3) wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku;

4) wspomaganie rozwoju mowy dzieci;

5) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;

6) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;

7) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;

8) wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem;

9) wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec;

10) wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne;

11) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;

12) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;

13) wychowanie w poszanowaniu roślin i zwierząt;

14) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;

15) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;

16) wychowanie rodzinne obywatelskie i patriotyczne.

3. Podstawowymi formami działalności wychowawczo – dydaktycznej przedszkola są:

1) bloki zajęciowe (integracja treści) – obowiązkowe zajęcia z całą grupą;

2) zajęcia stymulujące organizowane w małych zespołach;

3) zajęcia dydaktyczno – wychowawcze i specjalistyczne organizowane dla dzieci mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci;

4) okazje edukacyjne – stwarzanie dzieciom możliwości wyboru zadań, czasu ich realizacji i wyboru partnerów;

5) spontaniczna działalność dzieci;

6) kontakty indywidualne z dziećmi;

7) spacery i wycieczki;

8) uroczystości;

9) zajęcia dodatkowe organizowane dla rodziców;

4. Zadania wychowawcze i edukacyjne nauczycieli koncentrują się w szczególności na:

1) zapewnieniu opieki i wspomagania rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku;

2) uwzględnieniu indywidualnych potrzeb dziecka, trosce o zapewnienie równych szans, umacnianiu wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu;

3) stworzenie warunków do rozwijania samodzielności, dążeniu do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otocznie;

4) rozwijaniu wrażliwości moralnej;

5) uczeniu dzieci rozwiązywania sytuacji trudnych w zakresie kompromisu i uwzględnianiu potrzeb innych;

6) kształtowaniu umiejętności obserwacji, ułatwianiu zrozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka ~ w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym;

7) rozbudzaniu ciekawości poznawczej, zachęcaniu do aktywności badawczej, i wdrażaniu własnych myśli i przeżyć;

8) rozwijaniu wrażliwości estetycznej, tworzeniu warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej;

9) zapewnieniu warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych;

10) zaspokajaniu potrzeb dzieci wyróżniających się uzdolnieniami i zainteresowaniami;

11) przeprowadzaniu w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole;

12) przygotowaniu do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 5 – letnich, a do końca roku szkolnego 2011/2012 również dla dzieci 6 – letnich.

5. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej.

6. Współdziała ze szkołami wyższymi oraz Zakładem Kształcenia Nauczycieli w organizacji praktyk.

§ 7

1. Przedszkole zapewnia dzieciom pomoc psychologiczno – pedagogiczną realizowaną zgodnie z zasadami udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu określonymi rozporządzeniami MEN.

2. Badania psychologiczne dziecka mogą być prowadzone tylko za zgodą rodziców.

§ 8

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza przedszkola prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.

2. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w  rocznym planie pracy przedszkola oraz w planach pracy poszczególnych oddziałów.

§ 9

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola;

2) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym;

3) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy BHP i Ppoż.

1. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem:

1) za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają wszyscy pracownicy przedszkola niezależnie od zajmowanego stanowiska, zarówno w budynku przedszkolnym, na terenie ogrodu jak i w czasie wyjść poza teren przedszkola;

1) nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci, zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa dziecka;

2) każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć powinien kontrolować salę, teren, sprzęt, pomoce i inne narzędzia;

3) nauczycielka opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiej nauczycielki, informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków;

4) nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę osoby upoważnionej;

5) obowiązkiem nauczyciela jest obserwować, sumiennie nadzorować, nie pozostawiać bez opieki oraz udzielać natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna;

6) niezwłocznie powiadomić dyrekcję oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach (temperatura, złe samopoczucie itp.).

1. Nauczyciela w jego pracy opiekuńczej, wychowawczej i związanej z zapewnieniem dzieciom bezpieczeństwa wspomaga pomoc nauczyciela.

2. Podczas spacerów i wycieczek poza teren przedszkola jedna osoba dorosła sprawuje opiekę nad 15 dzieci (spacer) lub nad 10 dzieci (wycieczka)

3. Każde wyjście poza teren przedszkola jest odpowiednio dokumentowane.

4. Szczegółowe zasady pobytu dzieci w ogrodzie na spacerach i wycieczkach regulują wewnętrzne regulaminy.

5. W wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom.

6. Organizacja wycieczek autokarowych odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.

7. Przedszkole organizuje naukę pływania zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 10

1. W przedszkolu nie dokonuje się jakichkolwiek zabiegów lekarskich ani nie podaje farmaceutyków.

2. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, nauczyciel lub dyrektor informuje rodziców o jego stanie, a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka  z przedszkola

3. W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie z równoczesnym poinformowaniem rodziców.

 

§ 11

1. Wobec rodziny (opiekunów) przedszkole pełni funkcję doradczą i wspierającą działania  wychowawcze, a w szczególności:

1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dzieci i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;

2) wspólnie z rodzicami (prawnymi opiekunami) uzgadnia kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu, dążąc do ujednolicenia kierunku oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych przedszkole – dom rodzinny;

a) informuje o zachowaniu oraz o postępach i trudnościach dzieci;
b) organizuje Dni Otwarte;
c) prowadzi programy adaptacyjne;
d) organizuje wystawy prac dzieci;
e) zachęca rodziców do udziału w zajęciach otwartych, spotkaniach integracyjnych;
f)  podtrzymuje tradycje świąteczne i rodzinne;

§ 12

1. Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu:

1) rodzice powinni wprowadzić dziecko do szatni i oddać pod opiekę osoby dyżurującej lub wprowadzić do sali i przekazać nauczycielowi;

2) dopuszcza się odbieranie i przyprowadzanie dzieci do przedszkola przez inne osoby zdolne do podejmowania czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców (prawnych opiekunów). Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę;

3) opiekę nad dzieckiem przejmuje rodzic (opiekun) z chwilą przywitania się z nim i nauczycielem – dotyczy to również odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego;

4) osobie nietrzeźwej dziecko nie będzie wydawanie z przedszkola;

5) prośba rodziców o nie wydawaniu dziecka współmałżonkowi musi wynikać z przepisów prawa;

6) w przypadku nie odebrania dziecka z przedszkola do godziny zamknięcia nauczyciel powinien telefonicznie skontaktować się z rodzicami (opiekunami), a w razie braku powyższej możliwości ma prawo oddać dziecko na policję w celu zapewnienia mu dalszej opieki.

§ 13

1. Przedszkole organizuje naukę religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych) wyrażone w formie pisemnego oświadczenia zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Przedszkole zapewnia w czasie trwania zajęć z religii opiekę dzieciom, które z nich nie korzystają.

§ 14

1. Przedszkole może organizować na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) zajęcia dodatkowe.

2. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od wyboru rodziców.

3. Zajęcia dodatkowe odbywają się po godzinach realizacji podstawy programowej.

4. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki.

ROZDZIAŁ  III

ORGANY PRZEDSZKOLA

§ 15

Organami przedszkola są:

1)  Dyrektor Przedszkola;
3) Rada Pedagogiczna;
4) Rada Rodziców;

§ 16

1. Przedszkolem kieruje i reprezentuje je na zewnątrz Dyrektor .

2. Stanowisko dyrektora przedszkola powierza organ prowadzący zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.

4. W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go inny nauczyciel tego przedszkola wyznaczony przez dyrektora lub organ prowadzący.

§ 17

Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem do niego należącym.

§ 18

1. Dyrektor:

1) planuje, organizuje, kieruje i nadzoruje warunki do realizacji zadań opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych;

2) kształtuje twórczą atmosferę pracy, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych;

3) sprawuje opiekę nad dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi oraz stwarzanie warunków do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

1) współpraca z rodzicami oraz  innymi osobami nadzorującymi i kontrolującymi;

2) współdziała z organem prowadzącym w zakresie realizacji zadań wymagających takiego współdziałania, realizowanie jego zaleceń i wniosków w zakresie i na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty;

3) opracowanie i realizowanie planu finansowego przedszkola, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej przedszkola oraz przedstawienie do zaopiniowania radzie pedagogicznej;

4) dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;

5) opracowanie arkusza organizacyjnego przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu;

6) przewodniczy radzie pedagogicznej;

7) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji;

8) wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadomienie o tym stosowne organy;

9) powiadamia dyrektora szkoły w obwodzie o spełnianiu przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego.;

10) sprawuje nadzór pedagogiczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

11) ustala ramowy rozkład dnia na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny racy oraz oczekiwań rodziców (opiekunów prawnych);

12) podejmuje decyzję w sprawach przyjmowania lub skreślania dziecka z przedszkola w trakcie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez rade pedagogiczną;

13) rozpatruje wnioski, skargi i zażalenia;

14) wyraża zgodę na realizację obowiązkowego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem;

15) dopuszcza do użytku program lub programy wychowania przedszkolnego zawierające treści podstawy programowej.

§ 19

1. Dyrektor jako kierownik zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami w szczególności decyduje  w sprawach:

1)  zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
2) przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych dla nauczycieli oraz pozostałych     pracowników przedszkola;
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.

§ 20

1.   Do zadań dyrektora jako kierownika zakładu pracy należy ponadto:
1) prowadzenie spraw kadrowych;
2) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą przedszkola;
3) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż.; egzekwowanie przestrzegania ustalonego porządku oraz dbałości o czystość i estetykę;
4) określanie zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy;
5)  ustalanie planu urlopów pracowników przedszkola;
6) administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem;
7) prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
8) organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku;
9) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych;

§ 21

Dyrektor współdziała z organizacjami związkowymi działającymi w przedszkolu w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami.

§ 22

W wykonywaniu swoich zadań dyrektor przedszkola współdziała z radą pedagogiczną, rodzicami oraz środowiskiem lokalnym.

§ 23

Dyrektor przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.

§ 24

Rada Pedagogiczna działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz w oparciu o uchwalony regulamin – regulamin działalności nie może być sprzeczny z przepisami prawa i niniejszym statutem.

§ 25

W skład rady pedagogicznej wchodzą:
1) dyrektor jako jej przewodniczący;
2) wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

§ 26

Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

§ 27

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) przygotowanie projektu statutu przedszkola oraz przedstawienie propozycji jego zmian, zatwierdzenie go;

2) opracowanie i zatwierdzenie rocznego planu pracy opiekuńczo – wychowawczej placówki;

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych prowadzonych w przedszkolu;

4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego;

5) ustalenie przedstawicieli wchodzących w skład komisji konkursowej na stanowisko dyrektora;

6) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy;

7) uchwalenie regulaminu pracy rady pedagogicznej.

§ 28

Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 głosów jej członków.

 

§ 29

1. Rada pedagogiczna wnioskuje:
1) do organu prowadzącego o nadanie imienia placówce;

2) do organu prowadzącego o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora;.

3) do dyrektora przedszkola o określenie ramowego rozkładu dnia.

§ 30

1. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) projekt planu finansowego przedszkola;
2) organizację pracy placówki, zwłaszcza projektowaną organizację pracy w ciągu tygodnia;
3)  wnioski dyrektora o nagrody, odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli;
4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
i opiekuńczych;
5) pracę dyrektora na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny – opinia powinna być wyrażona na piśmie;
6) proponowany przez nauczyciela program nauczania.

§ 31

1. Rada pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze i po zakończeniu roku szkolnego.

2. Zebrania mogą być zwoływane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział  osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

§ 32

Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane w wersji papierowej lub elektronicznej

§ 33

1. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

2. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste rodziców wychowanków, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

§ 34

1. W przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców (prawnych opiekunów) dzieci uczęszczających do przedszkola.

2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala zebranie ogółu rodziców wychowanków przedszkola.

3. Regulamin działalności stanowi odrębny dokument, który nie może być sprzeczny ze Statutem Przedszkola.

4. Do podstawowych kompetencji Rady Rodziców należy:

1) występowanie do Rady Pedagogicznej i dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola;

2) udział w bieżącym i perspektywicznym planowaniu pracy przedszkola;

3) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy dydaktyczno – wychowawczej;

4) współudział w realizacji programów nauczania i wychowania oraz zadań opiekuńczych;

5) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł;

6) zasady wydatkowania funduszu powinny być zgodne z regulaminem działalności rady;

7) na wniosek dyrektora Rada Rodziców opiniuje prace nauczyciela za okres stażu w celu ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu zawodowego.

§ 35

1. Koordynatorem współdziałania organów przedszkola jest dyrektor placówki, który zapewnia im możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

2. Wszelkie spory rozstrzyga dyrektor placówki, uwzględniając zakresy kompetencji organów.

§ 36

1. Każdemu organowi przedszkola zapewnia się możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i innymi odrębnymi przepisami.

2. W przypadku konfliktu, po złożeniu pisemnego wniosku przez jedną ze stron do dyrektora przedszkola, dyrektor jest zobowiązany załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki.

3. Spory pomiędzy Radą Pedagogiczną a Radą Rodziców rozstrzyga dyrektor poprzez:

1) wysłuchanie każdej z zainteresowanych stron;

2) podejmowanie próby wyjaśnienia istoty nieporozumień;

3) mediacje;

4) umożliwienie stronom spotkania na neutralnym gruncie.

4. W sprawach nie rozstrzygniętych przez dyrektora strony mogą zwracać się w zależności od przedmiotu sporu do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny.

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA

§ 37

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

2. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat. Orzeczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna.

§ 38

1. Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny tj. od 01.09 do 31.08.

2. Terminy przerw pracy przedszkola ustalone są przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.

 

§ 39

1. Przedszkolne jest czynne w dni robocze od godz. 6:30 do 16:00.

2. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się od 7:00 do 12:00.

3. Bezpłatne godziny realizacji programowej na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Kętach ustala dyrektor przedszkola.

4. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

5. Czas trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

1) z dziećmi w wieku 3 – 4 lat około 15 minut;

2) z dziećmi w wieku 5 – 6 lat około 30 minut.

6. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo powinien także być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

1) z dziećmi 3-4 lat około 15 minut;

2) z dziećmi 5-6 lat około 30 minut.

§ 40

1. Podstawową jednostka organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci  w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia  i rodzaju niepełnosprawności.

2. Liczba dzieci w oddziale przedszkola nie może przekraczać 25.

3. W przypadku zajęć indywidualnych zatrudnia się dodatkowo nauczyciela ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych

§ 41

1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece nauczycielom w zależności od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest by danym oddziałem opiekowali się wyznaczeni nauczyciele przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

§ 42

Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

§ 43

Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola do dnia 30 kwietnia każdego roku i przedstawiony do zatwierdzenia przez organ prowadzący.

§ 44

1. Arkusz przedszkola określa w szczególności:

1) liczbę oddziałów;

2) liczbę dzieci;

3) czas pracy poszczególnych oddziałów;

4) liczbę pracowników przedszkola z podziałem na pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, w tym zajmujących stanowiska kierownicze;

5) ogólną tygodniową liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole;

2. W arkuszu organizacyjnym przedszkola podaje się w podziale na stopień awansu zawodowego liczbę nauczy cieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych, oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.

§ 45

1. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi maksymalnie 50.

2. W przedszkolu w zależności od naboru mogą być zorganizowane 2 oddziały całodniowe.

§ 46

1. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

1) sale zajęć dla poszczególnych grup;

2) pomieszczenia administracyjno – gospodarcze;

3) kuchnię;

4) szatnię dla dzieci i personelu.

2. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego.

3. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.

§ 47

1. Dzieciom z dysfunkcjami narządu ruchu uniemożliwiającą lub utrudniającą uczęszczanie do przedszkola, przewlekle chorym i innym stale lub okresowo niezdolnym do nauki i wychowania w warunkach przedszkolnych można organizować indywidualne nauczanie i wychowanie.

2. Indywidualne nauczanie i wychowanie, którym okresowo objęto dzieci z wyłączeniem dzieci posiadających orzeczenie kwalifikacyjne do odpowiedniej formy kształcenia specjalnego – nie jest formą kształcenia specjalnego.

3. Indywidualnym nauczaniem i wychowaniem mogą być objęte te dzieci, w stosunku do których Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna orzekła taką formę kształcenia lub wychowania.

4. Indywidualne kształcenie i wychowanie organizuje się w miejscu pobytu dziecka, w szczególności w domu rodzinnym dziecka. W uzasadnionych przypadkach może odbywać się ono na terenie przedszkola.

5. Dziecko objęte indywidualnym nauczaniem i wychowaniem pozostaje wychowankiem przedszkola.

6. W indywidualnym nauczaniu i wychowaniu realizuje się podstawy programowe dostosowane do możliwości dziecka określonych przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną.

7. Tygodniowy wymiar zajęć indywidualnego nauczania i wychowania określają odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ V

ZASADY ODPŁATNOŚCI

§ 48

Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej przez MEN

§ 49

1. Dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym ustala zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia.

2. Zasady odpłatności za świadczenia przedszkola realizowane w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie przeznaczone na realizację podstawy programowej ustala Rada Gminy.

3. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z 1, 2 lub 3 posiłków. Posiłki przygotowywane są według norm opracowanych na podstawie Zarządzenia Ministra Zdrowia.

4. O ustaleniach organu prowadzącego każdorazowo zostają zapoznani rodzice poprzez wywieszanie informacji na tablicy ogłoszeń przedszkola.

§ 50

1. Pobiera się opłaty za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej z uwzględnieniem prawa dziecka do bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 

ROZDZIAŁ VI

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 51

1. W przedszkolu zatrudnieni są:

1) nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym;

2) pracownicy administracyjno – obsługowi.

 

§ 52

NAUCZYCIEL

1. Planuje i prowadzi pracę wychowawczo — dydaktyczną w oparciu o zestaw programów wychowania przedszkolnego oraz odpowiada za jej jakość, między innymi:

1) tworzy warunki wspomagające rozwój, ich zdolności i zainteresowań;

2) dąży do pobudzenia aktywności dzieci we wszystkich sferach ich rozwoju: społecznej, emocjonalnej, ruchowej i umysłowej;

3) wspiera rozwój aktywności dziecka nastawionej na poznanie samego siebie oraz otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturowej i przyrodniczej;

4) stosuje zasadę indywidualizacji pracy uwzględniając możliwości i potrzeby każdego dziecka;

5) stosuje nowoczesne, aktywizujące metody pracy.

2. Prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu rozpoznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci:

1) dokumentuje indywidualny rozwój dziecka we wszystkich sferach aktywności;

2) prowadzi i dokumentuje pracę wyrównawczo – kompensacyjną w oparciu o zestaw zabaw, ćwiczeń i zadań stymulujących rozwój poszczególnych funkcji dostosowany do poszczególnych potrzeb dziecka oraz stosując zasadę stopniowania trudności.

3. Nauczyciel ma prawo wyboru programu wychowania przedszkolnego oraz pomocy dydaktycznych spośród zestawu programów dopuszczonych do użytku przedszkolnego.

4. Nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego. Procedurę wdrożenia opracowanego programu określają szczegółowe przepisy.

5. Systematycznie podnosi swa wiedzę i umiejętności poprzez:

1) zdobywanie dodatkowych kwalifikacji przydatnych do pracy w przedszkolu;

2) udział w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego;

3) aktywny udział w WDN – ie i zebraniach Rady Pedagogicznej;

4) samokształcenie;

5) pomoc merytoryczną ze strony dyrektora, nauczyciela metodyka i innych specjalistów;

6) wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami.

 

§ 53

1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracyjno – obsługowi (intendent, kucharka, pomoc kuchenna, pomoc nauczyciela).

2. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej oraz utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

3. Pracownicy administracyjno – obsługowi współuczestniczą w procesie wychowawczo opiekuńczym między innymi poprzez:

1) troskę o zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dziecka w przedszkolu;

2) współpracę w zakresie zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą i poszanowania ich godności osobistej;

3) usuwanie i zgłaszanie dyrektorowi wszelkich zaniedbań i zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci.

4. Do obowiązków pracowników administracyjno – obsługowych przedszkola należy:

1) dbanie o czystość i higienę pomieszczeń i otoczenia przedszkola;

2) przestrzeganie przepisów BHP i Ppoż;

3) odpowiedzialność za powierzony sprzęt i narzędzia pracy;

4) przestrzeganie dyscypliny pracy;

5) dbanie o zabezpieczenie budynku przed kradzieżą.

5. Pracownicy zobowiązani są do wykonania innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających z organizacji placówki.

6. Szczegółowy zakres obowiązków poszczególnych pracowników określa dyrektor w przydziale czynności na kolejny rok szkolny.

 

ROZDZIAŁ VII

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

§ 54

Rodzice mają prawo do:
1) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola, z planu rocznego  i planów pracy w danym oddziale;
2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;
3) stałych spotkań z nauczycielem w celu wymiany informacji na tematy wychowawczo-dydaktyczne. Uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;
4) wyboru zajęć, w których dziecko ma uczestniczyć spośród oferty zajęć dodatkowych;
5) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola;
6) aktywnego włączania się w życie przedszkola;
7) współuczestniczenia w organizowaniu wycieczek oraz imprez kulturalnych dla rodziców i dzieci;
8) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoich przedstawicieli;

§ 55

Rodzice (opiekunowie) jako ustawowi przedstawiciele prawni dziecka, mogą występować w jego imieniu do dyrektora przedszkola, Kuratorium Oświaty lub Rzecznika Praw Dziecka w obronie jego praw, w przypadku, jeśli takie zostały naruszone.

§ 56

Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju;

§ 57

Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
1) przestrzeganie niniejszego statutu;
2) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;
3) respektowanie uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji;
4) przyprowadzanie i dobieranie dziecka z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną pisemnie przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
5) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu według wysokości   i zasad ustalonych przez organ prowadzący;
6) przyprowadzać do przedszkola dzieci w dobrej kondycji zdrowotnej;
7) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;
8) troszczenie się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka;
9) respektowanie czasu pracy przedszkola; w przypadku pozostawienia dzieci po określonej w organizacji pracy przedszkola godzinie, kosztami sprawowania opieki zostaną obciążeni rodzice.

10) zapewnienie dzieciom objętym obowiązkiem przygotowania przedszkolnego regularnego uczęszczania na zajęcia.

§ 58

Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny dyrektora przedszkola.

§ 59

Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu na wniosek rodziców lub nauczycieli.

§ 60

Formy współpracy przedszkola z rodzicami:
1) zebrania ogólne;
2) zebrania grupowe;
3) rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem;
4) kąciki dla rodziców;
5) zajęcia otwarte;
6) uroczystości przedszkolne.

ROZDZIAŁ VIII

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA

§ 61

1. Dzieci w przedszkolu mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka a w szczególności prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo wychowawczo — dydaktycznego zgodnie z ich rozwojem psychofizycznym;

1) opieki wychowarmrz^ofaz^ehroąy przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej;

2) poszanowania jego godności osobistej;

3) szacunku dla wszystkich jego potrzeb;

4) życzliwego i podmiotowego traktowania;

5) partnerskiej rozmowy na każdy temat;

6) rozwijania własnych zainteresowań i zdolności;

7) pomocy w wyrównywaniu różnego rodzaju braków i defektów rozwojowych;

8) przygotowania umożliwiającego osiągnięcie „gotowości szkolnej”;

9) przygotowania do samodzielnego życia;

10) wychowania w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi bez względu na rasę, płeć, wiek, stan zdrowia – akceptowanie ich potrzeb;

11) poznawania rzeczywistości przyrodniczej, społeczno – kulturowej i technicznej;

12) spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej;

13) wyrażanie swoich spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności;

14) pomocy w budowaniu pozytywnego obrazu własnego ,ja”;

15) zaspokajaniu poczucia bezpieczeństwa;

16) wprowadzania w kulturę bycia;

17) zaspokajania podstawowych potrzeb fizjologicznych;

§ 62

Obowiązkiem dzieci uczęszczających do przedszkola jest:
1)  współdziałanie z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i terapii.
2) szanowanie odrębności każdego kolegi, koleżanki;.
3)  przestrzeganie zasad form współżycia ustalonych w zbiorowości przedszkolnej;
4)  szanowanie sprzętów i zabawek jako wspólnej własności;
5)  uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów;
6)  przestrzeganie zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek;
7)   kulturalne zwracanie się do innych: używanie form grzecznościowych;
8)   przestrzeganie zasady podporządkowania się kolegom pełniącym dyżur;
9)  zdyscyplinowane zgłaszanie się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek;
10)  pomaganie słabszym kolegom;
11)  przestrzeganie wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, miłość i piękno;

ROZDZIAŁ IX

SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA

§ 63

Rekrutacja odbywa się zgodnie z Regulaminem Naboru do Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych prowadzonych przez gminę Kęty.

 

Zasady rekrutacji określają odrębne przepisy.

 

 

 

ROZDZIAŁ X

GOSPODARKA FINANSOWA PRZEDSZKOLA

§ 64

Przedszkole jest jednostką budżetową.

§ 65

Zasady gospodarki finansowej określa ustawa z dnia 26.11.2998 r o finansach publicznych (Dz.U.Nr 15 5 ,poz. 1014) z późniejszymi zmianami.

§ 66

Prowadzenie dokumentacji finansowo p księgowej odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

 

§ 67

Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.

 

ROZDZIAŁ XI

POSTANOWIENIA INNE

§ 68

Działalność związków zawodowych na terenie przedszkola określa ustawa o związkach zawodowych.

§ 69

Na terenie przedszkola nie mogą działać żadne partie polityczne.

ROZDZIAŁ XII

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 70

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi.

§ 71

1.  Dla zapewniania znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
1) zapoznanie z treścią statutu rodziców w trakcie zebrania ogólnego z rodzicami.;
2)  udostępnienie statutu zainteresowanym poprzez umieszczenie na stronie internetowej przedszkola.

§ 72

Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne  z postanowieniami niniejszego statutu.

§ 73

1. Organem kompetencyjnym do ustalania zmian w statucie jest Rada Pedagogiczna.

2. Nowelizacje statutu następują w formie uchwały.

3. Przedszkole używa pieczęci w brzmieniu:

1) pieczęć podłużna

Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego Nr 1 w Kętach

os. Nad Sołą 12

NIP 349-20-51-542

2) na pisma dotyczące działalności finansowej przedszkola pieczęć podłużna

Samorządowa Placówka Wychowania Przedszkolnego nr 1 w Kętach

os. Nad Sołą 12, tel. 845-25-49

3) posiada e-mail: spwp1@edukacja.kety.pl

4) posiada stronę internetową: http://www.spwp1.edukacja.kety.pl