Archiwa kategorii: Aktualności

Informacje dotyczące nowego roku szkolnego 2018/19

WITAMY W ROKU SZKOLNYM 2018/19

Rok szkolny 2018/19 rozpoczynamy 03 września 2018 r. (poniedziałek)

WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA

Pantofle, duża paczka chusteczek higienicznych, dwa ręczniczki podpisane imieniem i nazwiskiem. Dodatkowo dla maluszków ubranie na zmianę aby w razie potrzeby można było  przebrać dziecko, mała poduszeczka typu zabawowego.

Listy dzieci poszczególnych  grup oraz przydzielonych znaczków są wywieszone w szatni przedszkola.

Przypominamy o logowaniu wejścia i wyjścia dziecka, lub zgłoszenia czasu u nauczyciela. Brak zgłoszenia będzie równoznaczny z naliczeniem maksymalnej odpłatności w danym dniu.

Prosimy  rodziców nowych dzieci o odebranie kart do czytnika i podpisanie potwierdzenia.

W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z Regulaminem korzystania z kart magnetycznych.

Prosimy również o wypełnienie Oświadczenia dotyczącego wskazania osób upoważnionych do odebrania dziecka z przedszkola.

Firma WizjaNet udostępniła dla rodziców (usługobiorców) Portal, dający możliwość podglądu informacji o naliczonych opłatach z tytułu zawartych umów o świadczenie usług. Aby uzyskać dostęp do Portalu rodzic (usługobiorca) zobowiązany jest podpisać aneks do umowy i uzupełnić w nim swój adres mailowy – do pobrania w przedszkolu, wypełnić w 2 egzemplarzach

Logowanie do Portalu odbywa się pod adresem https://platnosci-kety.wizja.net/logowanie

ZASADY ZWOLNIENIA DZIECKA Z CZĘŚCI OPŁAT

W związku z Uchwałą Nr XLVI/410/2018 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 27 kwietnia 2018 r.  dotyczącą zwolnienia rodzica z części opłat za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową. Rodzice co najmniej trójki dzieci poniżej 18 roku życia mogą ubiegać się o ulgę. Druki do pobrania w przedszkolu.

Rodzice starający się o wyżej wymienioną ulgę muszą posiadać ,,Kartę Dużej Rodziny”.

Informacje w Urzędzie Gminy w Kętach, oraz na stronie internetowej:

ZAJĘCIA NA HALI SPORTOWEJ

W poniedziałki dzieci z Oddz.II (starszaki) będą miały popołudniowe zajęcia na Hali Sportowej.

Prosimy w środy zapakować im do plecaczka krótkie spodenki, skarpetki oraz bluzeczkę typu T -shirt. Wymagane są też pantofle sportowe z białą podeszwą.

ZAJĘCIA NAUKI JĘZYKA  ANGIELSKIEGO

Zajęcia z j. angielskiego będą prowadzone zgodnie z podstawą programową w godzinach dopołudniowych. 
Zachęcamy Rodziców do zapoznania się z artykułem zawierającym rady na temat pierwszych dni dziecka w przedszkolu:

Pierwsze dni w przedszkolu – krok po kroku

ZEBRANIE RODZICÓW

Serdecznie zapraszamy na zebranie rodziców, które odbędzie się

12 września 2018 (środa) godz. 16:00 w naszym przedszkolu.

Bardzo prosimy o liczne przybycie.

Poprzedni termin uległ zmianie na prośbę rodziców.

REGULAMIN

korzystania z karty magnetycznej do wejścia i wyjścia

z Samorządowej Placówki Wychowania Przedszkolnego nr  1 w Kętach

§ 1

Przedszkole, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom oraz do ewidencjonowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu, wprowadza karty magnetyczne uprawniające do wejścia i wyjścia z  budynku przy os. Nad Sołą 12.

§ 2

 1. Przedszkole wypożycza nieodpłatnie Użytkownikowi maksymalnie dwie karty służące do rejestracji jednego dziecka w systemie.
 2. Oprócz kart, o których mowa w ust. 1 istnieje możliwość nabycia kart/y dodatkowych.        Koszt nabycia karty dodatkowej wynosi 10,00 zł.
 3. Karta/y, o których mowa w ust. 1 i 2 przypisywane są do konkretnego dziecka.

§ 3

Karta/y, o których mowa w §2 ust. 1, pozostaje/ją własnością Przedszkola i Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu Kart/y w przypadku zaprzestania korzystania z usług Przedszkola.

§ 4

 1. W przypadku zagubienia bądź zniszczenia kart/y Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Dyrektora Przedszkola lub osoby przez niego upoważnionej. W przypadku, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Użytkownikowi wydawana jest na jego wniosek nowa karta.
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność finansową za zniszczenie lub zagubienie karty w wysokości 10,00 zł.

§ 5

 1. Na terenie placówki znajduje się czytnik kart, do którego Użytkownik jest zobowiązany zbliżyć kartę w momencie przyprowadzenia dziecka do przedszkola oraz jego odbioru z przedszkola, co jest niezbędne przy rozliczeniu opłaty z tytułu świadczeń realizowanych przez Przedszkole.
 2. Pojawienie się jednorazowego sygnału dźwiękowego oznacza, że Użytkownik dokonał zbliżenia karty w prawidłowy sposób.
 3. Jeżeli Użytkownik nie ma przy sobie karty, to powinien fakt ten zgłosić Dyrektorowi Przedszkola lub osobie przez niego upoważnionej w celu potwierdzenia godziny przyprowadzenia lub odbioru dziecka oraz identyfikacji tożsamości dziecka i osoby odbierającej.
 4. W przypadku nie zarejestrowania w sposób określony w ust. 1 lub ust. 3 faktu przyprowadzenia bądź odebrania dziecka z przedszkola z winy Użytkownika, naliczana jest opłata za pobyt dziecka do wysokości 5 zł za każdy dzień, jeżeli ustalenie czasu pobytu dziecka w Przedszkolu nie będzie możliwe w inny sposób.

§ 6

Zakazuje się udostępniania kart/y osobom trzecim. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikające z naruszenie tego zakazu.

§ 7

Wszystkie dane osobowe, przetwarzane przez system, wykorzystywane będą tylko i wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, naliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu, a także kontroli dostępu osób odbierających dzieci.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.

§ 9

Zmiana niniejszego regulaminu może nastąpić poprzez jego ogłoszenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej placówki, każdorazowo ze skutkiem na dzień 1-go dnia miesiąca następującego po dniu ogłoszenia.

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Kart w kalendarzu było niemało.

Codziennie jedną zdejmował czas.

I cóż powiecie, ot przeleciało,

Rok szkolny minął, jak z bicza trzasł !

Dnia 14 czerwca odbyło się w naszym przedszkolu uroczyste zakończenie roku przedszkolnego. W tym uroczystym dniu, dzieci naszego przedszkola wystąpiły na scenie Domu Kultury w Kętach w przedstawieniu teatralnym „Kot w butach”, w reżyserii Wiesławy Buckiej, na które dzieci zaprosiły swoich najbliższych. Przedszkolaki włożyły całe swoje serce w przygotowania do tego dnia, ponieważ śpiewały, recytowały wiersze i tańczyły dla swoich najukochańszych mam i tatusiów. Uroczystość była tez okazją do pożegnania tych dzieci, które w nowym roku szkolnym zasiądą już w szkolnych ławkach. Dlatego po części artystycznej miało miejsce uroczyste wręczenie pamiątek dla absolwentów naszego przedszkola. Dzieci otrzymały z rąk zaproszonego gościa Burmistrza mgr Rafała Ficonia pamiątkowe dyplomy oraz książeczki. Na zakończenie życzyliśmy sukcesów w dalszej edukacji oraz miłych i bezpiecznych wakacji.

Dziękując za cały rok szkolny pełen wrażeń i sukcesów, życzymy wszystkim słonecznych, bezpiecznych wakacji, udanego wypoczynku, wspaniałych przygód, spotkań z ciekawymi ludźmi i wielu niezapomnianych przeżyć.

Zajęcia biblioteczne w przedszkolu

8 czerwca nasze przedszkole odwiedziły Panie z Gminnej Biblioteki Publicznej w Kętach  i poprowadziły z dziećmi zajęcia czytelnicze. Na początek przedszkolacy wysłuchali pouczającej bajki „O Kocurku, który lubił cukierki”. Po dyskusji na temat nadmiaru zjadanych przez Kocurka słodyczy, wszyscy mogli spotkać się z żywą maskotką „Kocurkiem”. Następną atrakcją była wspólna, żywiołowa zabawa z chustą animacyjną. Radości było przy tym co niemiara. Na zakończenie wszystkie dzieci otrzymały kolorowanki ze zwierzątkami – kotkiem i psem oraz ciekawe labirynty, pobudzające do myślenia.

Składamy serdeczne podziękowanie Gminnej Bibliotece Publicznej w Kętach za uatrakcyjnienie naszym wychowankom czasu spędzonego w przedszkolu.

Bezpieczny Przedszkolak

7 czerwca, dzieci z grupy starszej po raz kolejny uczestniczyły w Programie artystyczno-edukacyjnym „Bezpieczny Przedszkolak”, który realizowany był w Domu Kultury w Kętach. Program jest objęty patronatem Burmistrza Gminy Kęty oraz patronatem honorowym Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu. Przedszkolacy wystąpili na scenie, prezentując krótki repertuar związany z bezpieczeństwem na drodze. Następnie na ścieżce edukacyjnej dzieci przypomniały sobie wszystkie zasady bezpieczeństwa. Na zakończenie cała grupa otrzymała dyplom oraz ciekawe upominki.

Dyżur wakacyjny 2018 r.

DYŻURY WAKACYJNE

LIPIEC – dyżur pełni SPWP nr 7 – Kęty, ul. Żwirki i Wigury 15

SIERPIEŃ – dyżur pełni SPWP nr 9 – Kęty, ul. Żwirki i Wigury 33

Rekrutacja na dyżur wakacyjny przebiega
wg następującego harmonogramu:

1) Od 04.06.18 r. do 07.06.18r. do godz.16 – składanie wniosków w swojej placówce
( do pobrania w macierzystej placówce) o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny. Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane.

2) Do 11.06.18r. – w dyżurujących placówkach zostaną opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny.

3)  Potwierdzeniem przyjęcia  dziecka na dyżur wakacyjny będzie:

 1. a) podpisanie z dyrektorem dyżurującego przedszkola w terminie od 06.2018 r.
   do  14.06.18 r.  deklaracji  potwierdzenia woli (zał. nr 2)
 2.  b) wniesienie na jej podstawie opłaty za korzystanie z wyżywienia i godzin płatnych,  do dnia 25.06.2018 za lipiec i 25.07.2018 za sierpień.

        Płatność nie podlega zwrotowi w przypadku niekorzystania z usług  przedszkola.

Niepodpisanie deklaracji  i niedokonanie wpłaty  w wyznaczonym terminie będzie skutkować skreśleniem z listy dziecka zakwalifikowanego na dyżur wakacyjny.

O pierwszeństwie w przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny decydować będą niżej wymienione  kryteria , którym przyznano odpowiednią ilość punktów.    

1) pozostawanie w zatrudnieniu i świadczeniu pracy przez  obojga rodziców /opiekunów prawnych w czasie całego okresu dyżuru – 16 pkt.

(Komisja może zweryfikować oświadczenie poprzez dostarczenie odpowiednich zaświadczeń z zakładu pracy).

2)  pobyt dziecka w przedszkolu przez cały okres dyżuru (miesiąc ) – 8 pkt.

3)  pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godz. – 4 pkt.

 1. Do przedszkola przyjmowane będą dzieci według uzyskanych ilości punktów stosownie do  ilości wolnych miejsc w przedszkolu.

Przedszkole w czasie dyżuru czynne
od godziny 7:00 do 16:00

„Wesoły Krakowiaczek”

„ Kęty to piękna zielona kraina. Tutaj dla Ciebie wszystko się zaczyna…”

30 maja dziewczynki z grupy starszej wystąpiły na scenie Domu Kultury w Kętach w Przeglądzie Twórczości Regionalnej „Wesoły Krakowiaczek”. Bardzo ważną obecnie dla naszego regionu jest tematyka ekologiczna. Występ naszych małych artystek był połączeniem edukacji zarówno regionalnej jak i przyrodniczej – ekologicznej. Dziewczynki w krótkim programie artystycznym zaprezentowały swój dorobek taneczny. Występ stanowił również wymianę pomysłów i doświadczeń, prezentujących nasz uroczy, zielony zakątek. Celem, było zwrócenie uwagi na piękno naszego regionu, ale również na konieczność ochrony środowiska, aby takim pięknym pozostał.

Małe tancerki powtórnie wystąpiły ze swoim repertuarem na estradzie przed Domem Kultury 2 czerwca, podczas rodzinnych obchodów Dnia Eko-Dziecka.

RODZINNY PIKNIK W „RANCZO NA WIDOKU”

28 maja dzieci, rodzicie, dziadkowie oraz pracownicy SPWP Nr 1 w Kętach, jak co roku, wzięli udział w spotkaniu rodzinnym, które odbyło się w „Rancho na Widoku”. Każdy mógł skorzystać z oferowanej przez ośrodek jazdy konnej pod okiem instruktorów oraz zobaczyć warunki w jakich hodowane są konie. Ponadto, dzieci brały udział w grach i zabawach sportowych na świeżym powietrzu. Po tak aktywnym maratonie w promieniach słonecznych przyszedł czas na zasłużony odpoczynek i pieczenie kiełbasek, które jak zawsze smakowały wyśmienicie. Rodzinny piknik na długo pozostanie w pamięci każdego naszego przedszkolaka.

Wycieczka do Studia Filmów Rysunkowych

21 maja przedszkolacy z obu grup wyruszyli na wycieczkę do Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej. Tam mieli szansę obejrzeć na żywo prezentację i tajniki procesu powstawania filmu animowanego. Dzieci, w kolejno zwiedzanych pomieszczeniach, mogły zobaczyć w jaki sposób twórcy zmieniają scenariusz w gotowy film. Poszerzyły wiedzę na temat filmowania, efektów specjalnych i dźwiękowych. Była to również okazja do kontaktu z prawdziwymi dekoracjami, rekwizytami, projektami postaci oraz z rysunkami animacyjnymi. Na koniec nie zabrakło seansu filmowego z bajkami wyprodukowanymi w tym właśnie Studio.

Kolejnym punktem wycieczki tego dnia, była wizyta w Nadleśnictwie Bielsko, gdzie dzieci wzięły udział w zajęciach edukacyjnych w Izbie edukacji leśnej, prowadzonych przez leśnika – Panią Irenę Polok. Pośród rekwizytów przyrodniczych, odtwarzających prawdziwe zwierzęta oraz ich środowiska życia, przedszkolacy utrwalili swoje wiadomości na temat zwierząt, zamieszkujących lasy na naszym terenie. Mogli przyjrzeć się także z bliska, prawdziwym ptasim gniazdom. Zajęcia były wspaniałą formą przekazania dzieciom wiedzy o ekosystemie leśnym oraz o ochronie przyrody.

„CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”

Szanowni Rodzice!

Zdrowie naszych dzieci jest dla każdego z nas najważniejszą sprawą. Dbamy o to, aby zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki dla harmonijnego rozwoju. Na zdrowie ma wpływ wiele czynników: opieka zdrowotna, czynniki genetyczne, środowisko fizyczne i społeczne, a przede wszystkim styl życia i zachowania prozdrowotne ( tj. aktywność fizyczna, racjonalne żywienie, utrzymywanie czystości ciała  i otoczenia, zachowanie bezpieczeństwa, utrzymywanie właściwych relacji między ludźmi, a także nieużywanie środków psychoaktywnych). Kształtowanie prawidłowych postaw zdrowotnych wśród dzieci jest najskuteczniejszym działaniem w profilaktyce palenia tytoniu.

Palenie tytoniu jest zjawiskiem powszechnym i stanowi jedną z głównych przyczyn umieralności w wieku dorosłym. Dlatego, aby zmniejszyć rozmiar tej epidemii, należy już od najmłodszych lat prowadzić wśród dzieci edukację antytytoniową.

Badania psychospołecznych uwarunkowań palenia tytoniu duże znaczenie przypisują środowisku rodzinnemu, w jakim wzrastają dzieci. Nie ulega wątpliwości, że pierwszym środowiskiem rozwojowym i wychowawczym dziecka jest rodzina, która kształtuje wzory zachowań w odniesieniu do nałogu palenia tytoniu. Ponadto prawdopodobieństwo palenia przez dzieci wzrasta, gdy palą rodzice lub starsze rodzeństwa, a także wówczas, gdy rodzice przejawiają tolerancję wobec prób palenia przez ich dzieci.

Biorąc pod uwagę fizjologię rozwoju psychoemocjonalnego dziecka, współczesną wiedzę na temat uwarunkowań procesu uzależnienia się od tytoniu przez dzieci  oraz epidemiologię palenia tytoniu w wieku rozwojowym, zasadnym jest przeprowadzenie wśród dzieci w wieku przedszkolnym programu profilaktyki antytytoniowej. Jest to wiek, w którym kształtują się postawy wobec tytoniu u dzieci często stykających się z osobami palącymi.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału  w przedszkolnej antytytoniowej edukacji. Program profilaktyki tytoniowej  pod tytułem „Czyste powietrze wokół nas” ukierunkowany jest na wdrożenie dzieci  do podejmowania świadomych wyborów, kształtowanie prozdrowotnych postaw wobec zjawiska palenia tytoniu.

   Program składa się z pięciu zajęć:

1.Wycieczka – podczas której dzieci będą obserwowały różne źródła dymu.

Szanowni Rodzice! Wysłuchajcie uważnie Waszych dzieci, porozmawiajcie chwilę, podzielcie się swoimi uwagami na temat otaczającego Was środowiska. Pomóżcie dziecku znaleźć i powycinać z gazet ilustrację z obiektami, z których wydobywa się dym.

2.Co i dlaczego dymi? – dzieci opowiedzą o różnych źródłach dymu, przyczynach wydobywania się dymów.

Szanowni Rodzice! Wasze dzieci na pewno pochwalą się wiedzą na temat tego,  co i dlaczego dymi. Opowiedzą, jak wspólnie z innymi robiło gazetkę na ścianie zz prac plastycznych lub kącik antytytoniowy. W tym dniu przyniosą jeszcze jedną ważną informację; „Papieros dymi, gdyż spala się w nim tytoń, gdyż palenie tytoniu niczemu nie służy i szkodzi zarówno temu kto pali, jak również osobom wdychającym dym”.

3. Jak się czuje kiedy dymi papieros? – dzieci dowiedzą się o szkodliwości dymu tytoniowego.

Szanowni Rodzice! Wysłuchajcie spokojnie wrażeń Waszego dziecka z ćwiczeń oddechowych, zapytajcie, jakim powietrzem lubi oddychać. Dziecko na pewno będzie opowiadało lub pokazywało jak się czują lub zachowują zwierzęta i kwiaty oddychające zanieczyszczonym  powietrzem. Z przedszkola z pewnością przyniesie portret dinozaura Dinusia, zapytajcie, kim on jest, czego nie lubi. Pomóżcie pokolorować dziecku portret Dinusia. Zachęcajcie do działania i do opowiadania

4. Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy? – dzieci dowiedzą się o skutkach palenia tytoniu i o szkodliwości biernej ekspozycji na dym tytoniowy. Szanowni Rodzice! Wasze dzieci nauczyły się piosenki o Dinusiu. Z pewnością będą chciały Wam ją zaśpiewać. Poświęćcie im trochę czasu, posłuchajcie, co mają Wam do powiedzenia.

5. Jak unikać dymu tytoniowego ? – dzieci dowiedzą się, w jakich miejscach mogą być narażone na dym tytoniowy i jak w takiej sytuacji mogą się zachować. Szanowni Rodzice! Wspierajcie Wasze dzieci, gdy będą się bronić przed wdychaniem dymu tytoniowego i narysują, bądź umieszczą w swoim pokoju znak zakazu palenia. Nie złośćcie się na nie. Wasze dzieci mają prawo decydować, co się wokół nich dzieje. W naszym programie nie występujemy przeciwko Wam, nie pada ani jedno zdanie dyskryminujące palących rodziców. Chcemy natomiast wdrożyć Wasze dzieci do podejmowania świadomych wyborów wobec palenia tytoniu. Dlatego ważna jest Wasza współpraca z wychowawcą przedszkolnym dziecka. To on udzieli Wam szczegółowych informacji i wskazówek w zakresie realizacji przedszkolnej edukacji antytytoniowej, do której serdecznie zapraszamy.

Szanowni Rodzice, pamiętajcie, że programy profilaktyczne realizowane  w przedszkolach, a później w szkołach to nie wszystko! W dużej mierze to od Was zależy, czy  Wasze dzieci będą miały w przyszłości problem z zażywaniem substancji psychoaktywnych, czy też nie.

      Dlatego pamiętajcie, aby:

 • pokazać dobry przykład swoim zachowaniem,
 • spędzać z dzieckiem dużo czasu – jednak nie ilość a jakość się liczy!,
 • umieć słuchać uważnie tego, co ma do powiedzenia dziecko,
 • rozmawiać z dzieckiem o świecie nawet na trudne tematy,
 • ustalać ścisłe reguły dotyczące palenia i picia w domu,
 • prowadzić wraz z dzieckiem ocenę tego, co oferują media, ponieważ środki masowego przekazu (reklamy, filmy) są dla dzieci głównym źródłem informacji na temat picia alkoholu, palenia papierosów i używania narkotyków,
 • pomagać dzieciom w kształtowaniu pozytywnego wizerunku własnej osoby poprzez zachęcenie do pracy nad sobą oraz unikanie porównywania ich z innymi. Negatywne wyobrażenie o sobie sprzyja używaniu środków psychoaktywnych, pozytywny stosunek do własnej osoby uodparnia na presję społeczną,
 • zachęcać dziecko do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu.

      Szanowni Rodzice, w przedszkolu uzyskacie adresy placówek zajmujących się profilaktyką i terapią uzależnień odtytoniowych w Waszym regionie.