SPOTKANIE Z POLICJANTEM

     27 września 2017 r. w naszym przedszkolu gościł pan policjant z Komisariatu Policji w Kętach – dzielnicowy osiedla Nad Sołą. Podczas spotkania pan policjant nawiązał do tematyki kompleksowej „Moja droga do przedszkola”. W ciekawej pogadance przybliżył dzieciom pracę policjanta, jego strój i akcesoria, w które jest wyposażony. Przypomniał zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także okoliczności i sposób używania numerów alarmowych. W trakcie wizyty dzieci zadawały gościowi mnóstwo pytań, na które dzielnicowy chętnie udzielał odpowiedzi.  Na zakończenie spotkania przedszkolaki wręczyły panu policjantowi  dyplom z podziękowaniem za przybycie i edukację.

JESIENNE DARY NATURY

„Pani Jesień, Pani Jesień
Kolorowe liście niesie
Kosz kasztanów, jarzębinę
Z tego Pani Jesień słynie..”

    Swoją jesienną przygodę rozpoczęliśmy od wybrania się na spacer do pobliskiego parku oraz ogródka przedszkolnego, gdzie podziwialiśmy to, co za dar jesiennej przyrody można uznać. Podczas naszych wędrówek nazbieraliśmy trochę kasztanów, szyszek, żołędzi, jarzębiny oraz liści. Wszystkie zebrane dary można podziwiać w naszym kąciku przyrody. W trakcie spacerów korzystaliśmy z pięknej pogody i ostatnich promyków słońca świetnie się bawiąc i ucząc jednocześnie.

Spektakle teatralne w SPWP nr 1

    Jeszcze na dobre nie zdążyliśmy wszyscy wrócić z wakacji, a nasze przedszkole odwiedziły już dwa wspaniałe teatrzyki.

    Pierwszy z nich zagościł u nas z przedstawieniem „Maniery Biedronki Lucynki”, przypominając dzieciom jak należy się zachowywać, jak ważne są dobre maniery i kultura osobista oraz jak szybko można stracić przyjaciół, kiedy nie przestrzega się zasad współpracy i współdziałania w grupie.

    Natomiast drugi spektakl opowiadał o losach uczciwego rybaka i jego żony, którzy mieli szczęście spotkać na swojej drodze złotą rybkę, jednak ich chęć pomocy innym i dobre serce wygrało ponad własne potrzeby. Po zakończeniu bajki dzieci zapoznały się z rekwizytami i kostiumami teatralnymi oraz z zainteresowaniem wsłuchiwały się w opowieści na temat pracy aktorów w teatrze.

    Po spektaklach przedszkolaki z uśmiechem na twarzy, gromkimi oklaskami podziękowały aktorom za wspaniałe występy i niesamowite przeżycia.

INFORMACJE DOTYCZĄCE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2017/18

WITAMY W ROKU SZKOLNYM 2017/18

Rok szkolny 2017/18 rozpoczynamy 1 września 2017 r. (piątek)

WYPRAWKA PRZEDSZKOLAKA

Pantofle, duża paczka chusteczek higienicznych, dwa ręczniczki podpisane imieniem i nazwiskiem. Dodatkowo dla maluszków ubranie na zmianę aby w razie potrzeby można było  przebrać dziecko, mała poduszeczka typu zabawowego.

Listy dzieci poszczególnych  grup oraz przydzielonych znaczków są wywieszone w szatni przedszkola.

Przypominamy o logowaniu wejścia i wyjścia dziecka, lub zgłoszenia czasu u nauczyciela. Brak zgłoszenia będzie równoznaczny z naliczeniem maksymalnej odpłatności w danym dniu.

Prosimy  rodziców nowych dzieci o odebranie kart do czytnika i podpisanie potwierdzenia.

W związku z powyższym proszę o zapoznanie się z Regulaminem korzystania z kart magnetycznych.

Prosimy również o wypełnienie Oświadczenia dotyczącego wskazania osób upoważnionych do odebrania dziecka z przedszkola.

Firma WizjaNet udostępniła dla rodziców (usługobiorców) Portal, dający możliwość podglądu informacji o naliczonych opłatach z tytułu zawartych umów o świadczenie usług. Aby uzyskać dostęp do Portalu rodzic (usługobiorca) zobowiązany jest podpisać aneks do umowy i uzupełnić w nim swój adres mailowy – do pobrania w przedszkolu, wypełnić w 2 egzemplarzach

Logowanie do Portalu odbywa się pod adresem https://platnosci-kety.wizja.net/logowanie

ZASADY ZWOLNIENIA DZIECKA Z CZĘŚCI OPŁAT

W związku z Uchwałą NR 211/523/2014 Rady Miejskiej w Kętach, dotyczącą zwolnienia rodzica z części opłat za pobyt dziecka w przedszkolu ponad podstawę programową. Rodzice co najmniej trójki dzieci poniżej 18 roku życia mogą ubiegać się o ulgę.

Rodzice starający się o wyżej wymienioną ulgę muszą posiadać ,,Kartę Dużej Rodziny”.

Informacje w Urzędzie Gminy w Kętach, oraz na stronie internetowej:

ZAJĘCIA NA HALI SPORTOWEJ

W piątek począwszy od 8.09.2017 r. dzieci z Oddz.II (starszaki) będą miały dopołudniowe zajęcia na Hali Sportowej.

Prosimy w piątki zapakować im do plecaczka krótkie spodenki, skarpetki oraz bluzeczkę typu T -shirt. Wymagane są też pantofle sportowe z białą podeszwą.

ZAJĘCIA NAUKI JĘZYKA  ANGIELSKIEGO

Zajęcia z j. angielskiego będą prowadzone zgodnie z podstawą programową w godzinach dopołudniowych. 

Odbywają się one w terminach:

 wtorek   09: 00 – 09:30    – grupa starsza

wtorek   09: 30 – 09:45    – grupa młodsza

 piątek        09:00 – 09:30       – grupa starsza

piątek        09:30 – 09:45       – grupa młodsza

W związku z godziną rozpoczęcia zajęć prosimy, aby przyprowadzać dzieci na śniadanie punktualnie. Śniadanie rozpoczyna się o godz. 08:30.

Z ramowym rozkładem dnia można zapoznać się na naszej stronie internetowej w zakładce DLA RODZICÓW

Zachęcamy Rodziców do zapoznania się z artykułem zawierającym rady na temat pierwszych dni dziecka w przedszkolu:

Pierwsze dni w przedszkolu – krok po kroku

ZEBRANIE RODZICÓW

Serdecznie zapraszamy na zebranie rodziców, które odbędzie się

7 września 2017 (czwartek) godz. 16:00 w naszym przedszkolu.

Bardzo prosimy o liczne przybycie.

REGULAMIN

korzystania z karty magnetycznej do wejścia i wyjścia

z Samorządowej Placówki Wychowania Przedszkolnego nr  1 w Kętach

§ 1

Przedszkole, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom oraz do ewidencjonowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu, wprowadza karty magnetyczne uprawniające do wejścia i wyjścia z  budynku przy os. Nad Sołą 12.

§ 2

  1. Przedszkole wypożycza nieodpłatnie Użytkownikowi maksymalnie dwie karty służące do rejestracji jednego dziecka w systemie.
  2. Oprócz kart, o których mowa w ust. 1 istnieje możliwość nabycia kart/y dodatkowych.        Koszt nabycia karty dodatkowej wynosi 10,00 zł.
  3. Karta/y, o których mowa w ust. 1 i 2 przypisywane są do konkretnego dziecka.

§ 3

Karta/y, o których mowa w §2 ust. 1, pozostaje/ją własnością Przedszkola i Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu Kart/y w przypadku zaprzestania korzystania z usług Przedszkola.

§ 4

  1. W przypadku zagubienia bądź zniszczenia kart/y Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Dyrektora Przedszkola lub osoby przez niego upoważnionej. W przypadku, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Użytkownikowi wydawana jest na jego wniosek nowa karta.
  2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność finansową za zniszczenie lub zagubienie karty w wysokości 10,00 zł.

§ 5

  1. Na terenie placówki znajduje się czytnik kart, do którego Użytkownik jest zobowiązany zbliżyć kartę w momencie przyprowadzenia dziecka do przedszkola oraz jego odbioru z przedszkola, co jest niezbędne przy rozliczeniu opłaty z tytułu świadczeń realizowanych przez Przedszkole.
  2. Pojawienie się jednorazowego sygnału dźwiękowego oznacza, że Użytkownik dokonał zbliżenia karty w prawidłowy sposób.
  3. Jeżeli Użytkownik nie ma przy sobie karty, to powinien fakt ten zgłosić Dyrektorowi Przedszkola lub osobie przez niego upoważnionej w celu potwierdzenia godziny przyprowadzenia lub odbioru dziecka oraz identyfikacji tożsamości dziecka i osoby odbierającej.
  4. W przypadku nie zarejestrowania w sposób określony w ust. 1 lub ust. 3 faktu przyprowadzenia bądź odebrania dziecka z przedszkola z winy Użytkownika, naliczana jest opłata za pobyt dziecka do wysokości 5 zł za każdy dzień, jeżeli ustalenie czasu pobytu dziecka w Przedszkolu nie będzie możliwe w inny sposób.

§ 6

Zakazuje się udostępniania kart/y osobom trzecim. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikające z naruszenie tego zakazu.

§ 7

Wszystkie dane osobowe, przetwarzane przez system, wykorzystywane będą tylko i wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci, naliczania czasu pobytu dziecka w przedszkolu, a także kontroli dostępu osób odbierających dzieci.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.

§ 9

Zmiana niniejszego regulaminu może nastąpić poprzez jego ogłoszenie na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej placówki, każdorazowo ze skutkiem na dzień 1-go dnia miesiąca następującego po dniu ogłoszenia.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017

Jak co roku, dzieci, rodzice, personel przedszkola oraz zaproszeni goście wzięli udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego, które odbyło się w Domu Kultury w Kętach. Na scenie mogliśmy podziwiać grupy starszaków oraz maluszków, które zaprezentowały przedstawienie „Jaś i Małgosia”. Swoje święto w tym dniu obchodzili również rodzice, dla których dzieci przygotowały program słowno- muzyczny z okazji Dnia Mamy i Taty. Występom towarzyszyła wspaniała atmosfera, jak również łzy wzruszenia, gdyż tego dnia żegnaliśmy naszych ukochanych starszaków, którzy od września dzielnie wyruszą do szkoły. W tym uroczystym dniu dzieci otrzymały z rąk zaproszonego gościa Burmistrza mgr Rafała Ficonia pamiątkowe dyplomy oraz książeczki. Na zakończenie życzyliśmy sukcesów w dalszej edukacji oraz miłych i bezpiecznych wakacji.

Kwitki za miesiąc czerwiec 2017 r. oraz zdjęcia z przedstawienia „Jaś i Małgosia”

Kwitki za m-c czerwiec !!!

Kwitki z naliczoną odpłatnością za Przedszkole za miesiąc czerwiec będą do odbioru w środę 5 lipca od godz. 12:00 do 15:30 w przedszkolu.

Można też w tym czasie uzyskać wiadomość o naliczonej kwocie pod telefonem 33 845 25 49 (jest to numer naszego przedszkola)

Bardzo prosimy o dotrzymanie terminu

Zdjęcia z przedstawienia „Jaś i Małgosia” wykonał p. Krzysztof Maga, będą one do nabycia w przedszkolu.

Zapisy na zdjęcia będą 30 czerwca 2017r. (piątek) oraz we wrześniu, odbiór po wakacjach.

Organizacja występu dzieci „Jaś i Małgosia” w Domu Kultury 28.06.2017 r.

W tym szczególnym dniu bardzo prosimy odebrać dziecko z przedszkola o takiej porze, abyście Państwo mogli przyprowadzić je do Domu Kultury nie później niż o godz. 15:50.

Nauczyciele nie mogą przewozić dzieci.

Bardzo prosimy w Domu Kultury przekazać nauczycielce dziecko już przebrane.

Po występie rodzic odbiera dziecko pod swoją opiekę i przebiera. Wypożyczone  z przedszkola stroje należy po występie zabrać do domu i oddać  w przedszkolu następnego dnia.

Dom Kultury udostępnia dla chętnych szatnię w holu.

Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego „U Gazdy”

     Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego „U Gazdy” była kolejną ciekawą przygodą, którą miały okazje przeżyć nasze przedszkolaki wraz ze swoimi najbliższymi. Rodzinna wyprawa do Brennej położonej 700 m. n. p. m. gwarantowała wypoczynek z dala od zgiełku miast, w otoczeniu czystej przyrody. Miejscowość zaskakuje turystów swymi urokami, licznymi ścieżkami rowerowymi i szlakami górskimi oraz  pięknymi widokami u stóp malowniczych szczytów Beskidu Śląskiego.

     W gospodarstwie, które odwiedziliśmy mieliśmy okazje poznać regionalną kuchnie oraz odbyć spacer po zagrodach edukacyjnych. Podczas zwiedzania dzieci wraz z najbliższymi poznały zwierzęta domowe i dziko żyjące na łące, dowiedziały się co jedzą i w jakim celu je hodujemy. Miały okazje nakarmić m.in. koniki, kozy, króliki oraz owce. Najwięcej entuzjazmu u dzieci wywołała jednak krowa, którą każdy mógł wydoić. Kolejno odbyły się zajęcia podczas których dzieci dekorowały skorupkami, piórkami oraz wełną wybrane przez siebie drewniane zwierzątka. Ponadto wspólnie z gospodarzami chętne dzieci plotły z wełny kolorowe poduszeczki i szaliki. Na aktywnych sportowo czekała duża łąka na której można było biegać, grać w piłkę oraz bawić się chustą animacyjną.

     Po długiej i wyczerpującej wycieczce zmęczeni, ale szczęśliwi późnym wieczorem wróciliśmy do Kęt.

Dzień Dziecka w SPWP Nr 1 w Kętach

             Dzień Dziecka to powszechne znane i obchodzone w wielu krajach święto. Żeby ten dzień był niezapomniany, dzieci nie potrzebują drogich prezentów, potrzebują naszego czasu, uwagi, obecności. Potrzebują poczucia, że robimy coś razem z nimi i dla nich, bo je kochamy, bo są dla nas ważne,  bo lubimy spędzać z nimi czas.

            W naszym przedszkolu  zadbaliśmy o to, aby ten dzień różnił się od zwykłego dnia. Na dzieci czekało wiele niespodzianek i mnóstwo atrakcji.

            Dzieci starsze wraz z nauczycielami zaproszone zostały do PZ Nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach.

            Podczas wizyty dzieci poznały magiczny świat chemii, biologii, geografii. Z ogromnym zainteresowaniem obserwowały eksperymenty przeprowadzane przez licealistów pod czujnym okiem profesorów. Magiczne sztuczki z użyciem chemicznych odczynników wywoływały przejęcie i radość na twarzach przedszkolaków. Dzieci poznały przyrządy i naczynia laboratoryjne potrzebne do przeprowadzenia niektórych doświadczeń. Obserwowały efektowne wybuchy, sztuczki ze zmieniającymi się kolorami. W czasie spotkania dzieciaki odpowiadały na zadawane przez nauczyciela pytania i próbowały samodzielnie wyjaśniać obserwowane zjawiska. W przedszkolakach obudziła się chęć obserwacji zjawisk przyrodniczych i różnych procesów zachodzących w codziennym życiu.  W pracowni biologicznej dzieci mogły nie tylko obejrzeć plansze roślinne, zoologiczne, lupy i mikroskopy, ale też z bliska przyjrzeć się preparatom biologicznym, modelom ludzkiego ucha, oka, głowy,  a nawet policzyć kości w szkielecie człowieka.

            Ponieważ dzień był bardzo słoneczny, dla ochłody każdy otrzymał pysznego loda. Poczęstunek smakował wyśmienicie.

            Dziękujemy Pani Dyrektor PZ Nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach. nauczycielom i licealistom, za dzień pełen fascynujących atrakcji!!!!!

Dzieci młodsze spędziły ten dzień na wesołej zabawie integrując się ze sobą w trakcie wspólnych gier, konkursów i zabaw tanecznych w sali przedszkolnej oraz w ogrodzie przedszkolnym, który w tym dniu skąpany był w promieniach słońca. Jak przystało na Dzień Dziecka  nie zabrakło tez drobnych prezentów oraz słodkiego poczęstunku.

            W tym radosnym dniu, nie zabrakło także życzeń oraz słodkiego upominku od Pana Burmistrza Gminy Kęty Jana Krzysztofa Klęczara.

            Dziękujemy!!!

http://kety.pl/-7999.html

„Czyste powietrze wokół nas”- Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej

    „Czyste powietrze wokół nas” to program, który jest realizacją Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu i stanowi pierwsze ogniwo cyklu programów antytytoniowych, których adresatami są dzieci w wieku 5 i 6 lat oraz ich rodzice, bądź opiekunowie. Głównym celem programu jest zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich. W wychowaniu zdrowotnym dziecka, program ten, stanowi pierwszy etap nabywania wiedzy na temat szkodliwości dymu tytoniowego.

    Podczas przeprowadzonych zajęć dzieci poznały źródła dymu, dowiedziały się, co i dlaczego dymi oraz mogły wypowiedzieć się na temat tego, co czują, gdy ktoś pali przy nich papierosy. Ponadto poznały skutki palenia i dowiedziały się jak mogą unikać dymu papierosowego. Następnie każdy przedszkolak wykonał swój własny znak zakazu palenia. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły we wszystkich warsztatach wykazując się obszerną wiedzą i aktywnością. Proponowane zabawy i zajęcia zainspirowały ich wyobraźnie, czego efektem są wykonane przez nich ciekawe prace plastyczne.

    Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia, w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.